Opera

Directors

Concertmeisters

Soloists

Sopranos

Mezzo-Sopranos

Tenors

Baritones


Basses

Trainees

Soprano  
Zhadira Amanova

Zhadira Amanova

Soprano  
Tenor  
Baluan Berkenov

Baluan Berkenov

Tenor  

Chorus

Chief chorus master
Aliya Temirbekova

Aliya Temirbekova

Chief chorus master

Sopranos

 
— G. Akbaeva  — K. Arakelyan  — J. Akhan  — G. Bapanova  — A. Bolatbekova 
— Yu. Brodyanaya  — E. Zhavadova  — G. Zhumanova  — D. Ibraymova  — A. Kakanova 
— S. Kasymkulova  — E. Uspeneva  — A. Kistanova  — D. Kuanysheva  — O. Liu Si Gong 
— E. Medvedeva  — D. Nursultanova  — B. Niyazbaeva  — N. Rybina  — B. Savinkova 
— A. Satybaldiyeva  — N. Fink  — A. Shaimerdenova     

Altos

— A. Adilbek  — Z. Bababekova  — A .Baykasheva  — Zh. Masabekova — G. Dosymbetova
— A. Zhumagazin — J. Karamendina  — A. Kelesbayeva  — N. Madikhanova — K. Muzdybayeva
— Sh. Nurmuhametova  — K. Poshanova — O. Trubacheva — A. Sheremeteva — A. Kozhakhmetova

Tenors

— N. Abusagatov — Zh. Aubekerov — T. Akhan — K. Akhmetov — R. Baidikhanov
— Zh. Esenov — B. Esimkhanov — A. Tleuberdinov — N. Zhankeev — T. Zhurgenov
— K. Kabyshov — K. Matanov — T. Musaif — A. Nazarbayev — N. Nuraliev
— Sh. Shaizhanov — A. Ospanbayev — E. Murzagalieva — A. Baimukatova — D. Erkeshov

Basses

— F. Romanenko — R. Akhmetov — O. Besikbasov — K. Zhamauov — M. Zheksenbinov
M. Diltan — N. Itekeev — M. Kishkashev — A. Malyshov — B. Mamyrbayev
— E. Nurtazhiev — E.Orazayev — M. Ospanov — N. Sabyrbayev — S. Semizbayev
— S. Turagaldinov — A. Uprekov — K. Aueshan — Zh. Muhambetulin  

 

Автор : btamedia